کلیه اطلاعات شامل شماره تلفن ها ,آدرس ها ,اطلاعات شخصی مشتریان نزد هوم چین محفوظ بوده و شخصی خارج از مجموعه به آن ها دسترسی ندارد.